Home » ทำไม Pourquoi by จิมมี่ เลี่ยว : Jimmy Liao
ทำไม Pourquoi จิมมี่ เลี่ยว : Jimmy Liao

ทำไม Pourquoi

จิมมี่ เลี่ยว : Jimmy Liao

Published 2007
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

แปลกจัง...เวลาทีเดกๆ ถามวา ทำไม ดูเหมือนเปนเดกชางคิด แตเวลาทีผูใหญถามวา ทำไม บาง เหตุใดจึงกลายเปนเรืองนาหัวเราะและดูโงเหลือเกิน แปลกจัง...บางเรืองทีเราคิดวารูเรืองดี แตเมือมีคนถามวา ทำไม... เรากลับตอบไมได คำวา ทำไม มันสำคัญมากหรือ นันนะสิMoreแปลกจัง...เวลาที่เด็กๆ ถามว่า ทำไม ดูเหมือนเป็นเด็กช่างคิด แต่เวลาที่ผู้ใหญ่ถามว่า ทำไม บ้าง เหตุใดจึงกลายเป็นเรื่องน่าหัวเราะและดูโง่เหลือเกิน แปลกจัง...บางเรื่องที่เราคิดว่ารู้เรื่องดี แต่เมื่อมีคนถามว่า ทำไม... เรากลับตอบไม่ได้ คำว่า ทำไม มันสำคัญมากหรือ นั่นน่ะสิ ทำไมต้องถามว่าทำไมด้วยล่ะ...ทำไม